May be you will be interested in other books by Nam Nguyen:

Learn to Speak Mandarin Chinese for Estonian Speakers
by
Nam Nguyen

Author:

Title: Learn to Speak Mandarin Chinese for Estonian Speakers

Rating:
0 downloads, but you can be the first one

Nǐ hǎo
Měihǎo de yītiān
Nǐ zěnme yàng?
Wǒ hěn hǎo. Xièxiè, nǐ ne?
Huānyíng nín
Nǐ jiào shénme míngzì?
Wǒ de míngzì shì nán
Hěn gāoxìng rènshi nǐ
Huítóu jiàn
Qǐng
Shì de


Cǐ xiànshàng běnshū bāohán 6382 zǔhé dāncí, duǎn yǔ, biǎoqíng, hé jùzi. Yǒu 64 gè yīnpín dānyuán běnshū. Měi gè yīnpín dānyuán bāohán 100 gè hùnhé cí, duǎn yǔ, biǎoqíng, hé jùzi.

Rúguǒ nǐ zhǎngwòle qián 75 yè zhè běnshū, yībiān tīng shēngyīn, nǐ kěyǐ tōngguò rènhé qíngkuàng xià nín chūguó lǚxíng shí dédào de. Rúguǒ nǐ zhǎngwòle zhè běnshū de 150 yè yǐshàng, yībiān tīng yīnpín, nǐ kěyǐ zhù, bìng zài gāi guó de gōngzuò méiyǒu rènhé wèntí!

Gǎnxiè nín duì wǒ chūsè de qīzi bèi sī (GRIFFO) ruǎn hé wǒ de jīngrén tàilēi de érzi hé ruǎn ruǎn ā shén dùn wèi tāmen suǒyǒu de ài hé zhīchí, méiyǒu tāmen de qínggǎn shàng de zhīchí hé bāngzhù, méiyǒu zhèxiē jiàoyù yǔyán diànzǐ shū hé yīnpín chéngwéi kěnéng.

你好
美好的一天
你怎麼樣?
我很好。謝謝,你呢?
歡迎您
你叫什麼名字?
我的名字是南
很高興認識你
回頭見

是的


此線上本書包含6382組合單詞,短語,表情,和句子。有64個音頻單元本書。每個音­頻單元包含100個混合詞,短語,表情,和句子。

如果你掌握了前75頁這本書,一邊聽聲音,你可以通過任何情況下您出國旅行時得到的。­如果你掌握了這本書的150頁以上,一邊聽音頻,你可以住,並在該國的工作沒有任何問題­!

感謝您對我出色的妻子貝絲( GRIFFO )阮和我的驚人泰勒的兒子和阮阮阿什頓為他們所有的愛和支持,沒有他們的情感上的支持­和幫助,沒有這些教育語言電子書和音頻成為可能。

hello
good day
how are you?
I am fine. thank you, and you?
you are welcome
what is your name?
my name is Nam
nice to meet you
see you later
please
Yes
No

This online book contains 6382 mix words, phrases, expressions, and sentences. There are 64 audio units for this book. Each audio unit contains 100 mixed words, phrases, expressions, and sentences.

If you are mastering the first 75 pages of this book while listening to the audio, you can get through any situation during your trip abroad. If you are mastering 150 pages or more of this book while listening to the audio, you can live and work in that country without any problems!

A thank you to my wonderful wife Beth (Griffo) Nguyen & my amazing sons Taylor Nguyen and Ashton Nguyen for all their love and support, without their emotional support and help, none of these educational language eBooks and audios would be possible.

tere
tere päevast
kuidas läheb?
Ma olen korras. aitäh , ja sa ?
olete teretulnud
Mis su nimi on?
Minu nimi on Nam
nice to meet you
Näeme hiljem
palun
jah
ei

Avage raamatute online ja proovige kirjutada iga sõna , lause , sõna ja lause ette vähemalt üks kord, kuid soovitavalt kolm kordasuurem edukust. See aitab teil meeles sõnad , laused jne on suur kiirus ja see aitab teil meeles pidada,­keel .

Avage raamatute online , kuulata ja korrata iga sõna , lause , sõna ja lauseaudio . Kui teil on võimalus , siis veenduge, et osta audio , see aitab sul õppida kiiremini .

See online raamat sisaldab 6382 mix sõnu, lauseid , väljendeid ja lauseid. Seal on 64 audio ühikut seda raamatut. Iga heli üksus sisaldab 100 sega sõnu, lauseid , väljendeid ja lauseid.

Kui te olete mastering esimese 75 lehekülge raamatu kuulatesaudio , saad igas olukorras reisi ajal välismaal . Kui te juhtida 150 lehekülge või rohkem käesoleva raamatu kuulatesaudio , võite elada ja töötada selles riigis ilma probleemideta !

Aitäh mu imeline abikaasa Beth ( Griffo ) Nguyen ja minu hämmastav pojad Taylor Nguyen ja Ashton Nguyen kõigile oma armastust ja toetust , ilma et nende emotsionaalset tuge ja abi, ei ole ükski neist haridus keele eRaamat ja audio oleks võimalik.

edit genres

Genres by usersbeta

No genres by users yet

Comments

No comments yet