May be you will be interested in other books by Nam Nguyen:

Learn to Speak Mandarin Chinese for Welsh Speakers
by
Nam Nguyen

Author:

Title: Learn to Speak Mandarin Chinese for Welsh Speakers

Rating:
0 downloads, but you can be the first one

Nǐ hǎo
Měihǎo de yītiān
Nǐ zěnme yàng?
Wǒ hěn hǎo. Xièxiè, nǐ ne?
Huānyíng nín
Nǐ jiào shénme míngzì?
Wǒ de míngzì shì nán
Hěn gāoxìng rènshi nǐ
Huítóu jiàn
Qǐng
Shì de


Cǐ xiànshàng běnshū bāohán 6382 zǔhé dāncí, duǎn yǔ, biǎoqíng, hé jùzi. Yǒu 64 gè yīnpín dānyuán běnshū. Měi gè yīnpín dānyuán bāohán 100 gè hùnhé cí, duǎn yǔ, biǎoqíng, hé jùzi.

Rúguǒ nǐ zhǎngwòle qián 75 yè zhè běnshū, yībiān tīng shēngyīn, nǐ kěyǐ tōngguò rènhé qíngkuàng xià nín chūguó lǚxíng shí dédào de. Rúguǒ nǐ zhǎngwòle zhè běnshū de 150 yè yǐshàng, yībiān tīng yīnpín, nǐ kěyǐ zhù, bìng zài gāi guó de gōngzuò méiyǒu rènhé wèntí!

Gǎnxiè nín duì wǒ chūsè de qīzi bèi sī (GRIFFO) ruǎn hé wǒ de jīngrén tàilēi de érzi hé ruǎn ruǎn ā shén dùn wèi tāmen suǒyǒu de ài hé zhīchí, méiyǒu tāmen de qínggǎn shàng de zhīchí hé bāngzhù, méiyǒu zhèxiē jiàoyù yǔyán diànzǐ shū hé yīnpín chéngwéi kěnéng.

你好
美好的一天
你怎麼樣?
我很好。謝謝,你呢?
歡迎您
你叫什麼名字?
我的名字是南
很高興認識你
回頭見

是的


此線上本書包含6382組合單詞,短語,表情,和句子。有64個音頻單元本書。每個音­頻單元包含100個混合詞,短語,表情,和句子。

如果你掌握了前75頁這本書,一邊聽聲音,你可以通過任何情況下您出國旅行時得到的。­如果你掌握了這本書的150頁以上,一邊聽音頻,你可以住,並在該國的工作沒有任何問題­!

感謝您對我出色的妻子貝絲( GRIFFO )阮和我的驚人泰勒的兒子和阮阮阿什頓為他們所有的愛和支持,沒有他們的情感上的支持­和幫助,沒有這些教育語言電子書和音頻成為可能。

hello
good day
how are you?
I am fine. thank you, and you?
you are welcome
what is your name?
my name is Nam
nice to meet you
see you later
please
Yes
No

This online book contains 6382 mix words, phrases, expressions, and sentences. There are 64 audio units for this book. Each audio unit contains 100 mixed words, phrases, expressions, and sentences.

If you are mastering the first 75 pages of this book while listening to the audio, you can get through any situation during your trip abroad. If you are mastering 150 pages or more of this book while listening to the audio, you can live and work in that country without any problems!

A thank you to my wonderful wife Beth (Griffo) Nguyen & my amazing sons Taylor Nguyen and Ashton Nguyen for all their love and support, without their emotional support and help, none of these educational language eBooks and audios would be possible.

hi
ddiwrnod da
sut wyt ti ?
Dw i'n iawn . diolch i chi , a chi?
mae croeso i chi
beth yw eich enw ?
Fy enw i yw Nam
neis i gwrdd â chi
hwyl fawr
os gwelwch yn dda
ie
Ni

Llyfr agored ar - lein ac yn ceisio ysgrifennu pob gair , ymadrodd , gair a brawddeg i lawr o leiaf unwaith , ond yn ddelfrydol dair gwaith yn uwch chyfradd llwyddiant. Bydd hyn yn eich helpu i gofio y geiriau , ymadroddion , ac yn y blaen ar gyflymder mawr , a bydd hefyd yn eich helpu i gofio yr iaith.

Agorwch y ar - lein llyfrau , yn gwrando ac ailadrodd pob gair , ymadrodd , gair a brawddeg y sain. Os gallwch chi, gwnewch yn siŵr eich bod yn prynu y sain , bydd yn eich helpu i ddysgu yn gyflymach .

Ar - line book cynnwys 6382 cymysgedd o eiriau, ymadroddion, ymadroddion a brawddegau . Mae 64 o unedau sain ar gyfer y llyfr hwn. Mae pob sillaf yn cynnwys 100 o eiriau cymysg , ymadroddion , ymadroddion a brawddegau .

Os ydych yn delio â 75 o dudalennau cyntaf y llyfr wrth wrando ar y sain , gallwch gael drwy unrhyw sefyllfa yn ystod eich taith dramor. Os ydych yn rheoli 150 neu ragor o dudalennau o'r llyfr wrth wrando ar y sain, gallwch fyw a gweithio yn y wlad heb unrhyw broblemau !

Yr wyf yn diolch fy ngwraig gwych Beth ( Griffo ) Nguyen a fy meibion gwych a Ashton Taylor Nguyen Nguyen am eu holl gariad a chefnogaeth, heb eu cefnogaeth emosiynol a chymorth , gallai'r un o'r rhain llyfrau dysgu iaith a sain fod.

edit genres

Genres by usersbeta

No genres by users yet

Comments

No comments yet